Value through Innovation11 October 2016
 • Home
 • Komunikaty Onkologiczne
15 lipiec 2013

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała afatynib** do leczenia pierwszej linii chorych na raka płuca z obecnością mutacji EGFR

 • W Stanach Zjednoczonych dostępny jest obecnie nowy rodzaj leczenia chorych na raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR– afatynib**, którego skuteczność jest większa niż standardowej chemioterapii.1
 • Lek zarejestrowano na podstawie wyników badania LUX-Lung 3, największego ogólnoświatowego badania fazy III z udziałem chorych na raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR.
 • Pierwsza rejestracja afatynibu, pierwszego leku onkologicznego firmy Boehringer Ingelheim.

Ingelheim, Niemcy, 15 lipca 2013 r. – W dniu dzisiejszym firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła afatynib w postaci tabletek do stosowania doustnego, jako nowy lek pierwszej linii u chorych z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), u których w guzie występują delecje w eksonie 19 lub mutacje z podstawienia w eksonie 21 (l858R) genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR) wykryte za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA.2

Rak płuca odpowiedzialny jest za największą liczbę zgonów na świecie. Rocznie rozpoznaje się 1,6 miliona nowych przypadków tego nowotworu. Częstość występowania jest większa u mężczyzn niż u kobiet.3 Rak płuca nie jest jednak jednolitą jednostką chorobową. W badaniach naukowych wykazano, że istnieje wiele typów wymagających specyficznych metod leczenia. Jeden z odrębnych podtypów raka płuca rozpoznaje się na podstawie obecności mutacji w genie EGFR (receptora z rodziny ErbB). Pacjenci z tym podtypem raka odnieśli w badaniach klinicznych najwięcej korzyści z leczenia afatynibem.

“Z radością ogłaszamy pierwszą rejestrację afatynibu, który umożliwia spersonalizowane podejście do leczenia chorych na NDRP z obecnością mutacji w genie EGFR” – powiedział prof. Klaus Dugi, wiceprezes ds. medycznych w firmie Boehringer Ingelheim. „Mamy nadzieję, że jest to pierwszy z wielu produktów, które pojawią się na rynku w wyniku prowadzonych przez naszą firmę badań naukowych i programu rozwoju w obszarze onkologii, co też podkreśla nasze stałe zaangażowanie w przenoszenie nowoczesnych osiągnięć naukowych na nowe metody leczenia, dostępne dla chorych”.

W Stanach Zjednoczonych afatynib otrzymał status leku sierocego i został oceniony w ramach priorytetowego programu FDA, w zakresie którego możliwa jest przyspieszona ocena leków, które mogą stanowić bezpieczne i skuteczne leczenie w przypadkach, kiedy nie istnieje zadowalająca alternatywna metoda terapii, lub które mogą przynieść istotną poprawę w porównaniu z dotychczas dostępnymi produktami. Firma Boehringer Ingelheim pracuje nad udostępnieniem afatynibu chorym na całym świecie. Wniosek o rejestrację afatynibu do stosowania w miejscowo zaawansowanym i przerzutowym NDRP z obecnością mutacji w genie EGFR został złożony do EMA oraz urzędów rejestracyjnych w Azji i innych państwach.

Rejestracja afatynibu w Stanach Zjednoczonych opiera się na danych z kluczowego badania LUX-Lung 3, w którym afatynib porównano z chemioterapią z zastosowaniem pemetreksedu i cisplatyny. Dane z badania LUX-Lung 3 wskazują, że chorzy przyjmujący afatynib w pierwszej linii leczenia żyli niemal rok, zanim doszło do nawrotu nowotworu [mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (ang. progression-free survival, PFS) – 11,1 miesiąca], w porównaniu z nieco ponad pół roku (PFS – 6,9 miesiąca) w przypadku chorych otrzymujących pemetreksed i cisplatynę). Ponadto chorzy na NRDP z guzami z obecnością najczęstszych dwóch mutacji w genie EGFR (Del19 i L858R) stosujący afatynib przeżywali ponad rok bez progresji choroby (PFS – 13,6 miesiąca) w porównaniu z nieco ponad pół roku (PFS – 6,9 miesiąca) w grupie porównywanej.1

Ponadto, u chorych przyjmujących afatynib obserwowano poprawę w zakresie objawów raka płuca; mieli oni również lepszą jakość życia w porównaniu z chorymi otrzymującymi standardową chemioterapię.

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem afatynibem (stopnia 3.) były: biegunka (14%), wysypka (16%) i zapalenie wałów paznokciowych (zanokcica – 11%). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem (stopnia 3.) w grupie chemioterapii (pemetreksed i cisplatyna) były: neutropenia (15%), zmęczenie (13%) i leukopenia (8%). Odsetek chorych przerywających leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem był niski (8% w grupie przyjmującej afatynib; 12% w grupie przyjmującej chemioterapię) U 1% chorych otrzymujących afatynib przerwano leczenie z powodu biegunki.1

Uwagi dodatkowe

Afatynib

Afatynib został zatwierdzony przez FDA jako lek pierwszej linii u chorych z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), u których w guzie występują delecje w eksonie 19 lub mutacje z podstawienia w eksonie 21 (l858R) genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang.epidermal growth factor receptor, EGFR) wykryte za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA.2

Afatynib jest nieodwracanym inhibitorem rodziny receptorów ErbB, nieodwracalnie blokuje nie tylko EGFR, ale także inne receptory z rodziny ErbB, odgrywające istotną rolę we wzroście i szerzeniu się najbardziej rozpowszechnionych i związanych z najwyższą śmiertelnością nowotworów. W przeciwieństwie do odwracalnych inhibitorów, nieodwracalne, kowalencyjne wiązanie afatynibu zapewnia przedłużoną, selektywną i całkowitą blokadę rodziny receptorów ErbB, i w związku z tym może przynosić istotne korzyści terapeutyczne.4,5

Afatynib jest obecnie w fazie III rozwoju klinicznego w niedrobnokomórkowym raku płuca i płaskonabłonkowym raku głowy i szyi.

Rak płuca

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym i najczęstszą przyczyna zgonów z przyczyn nowotworowych na świecie, rocznie notuje się 1,6 miliona nowych zachorowań3. Z uwagi na niekorzystne rokowanie, na raka płuca umiera rocznie 1,38 miliona osób. Ogółem rak płuca jest przyczyną 18% zgonów na choroby nowotworowe.3 Rak płuca stanowi 13% nowo zdiagnozowanych przypadków raka6, a za jego główną przyczynę uważa się palenie papierosów.

Wczesne wykrycie mutacji EGFR ma niezwykłe znaczenie dla poprawy wyników leczenia. Mutacje w genie EGFR występują u 10-15% chorych na NDRP rasy kaukaskiej i 40% chorych rasy azjatyckiej, a 90% tych mutacji stanowią dwa najczęstsze typy (Del19 lub L858R).7

Boehringer Ingelheim w onkologii

W oparciu o doświadczenie naukowe oraz osiągnięcia w dziedzinie pulmonologii, chorób sercowo-naczyniowych, chorób metabolicznych, diabetologii, wirusologii i immunologii, firma Boehringer Ingelheim rozpoczęła program badawczy mający na celu opracowanie innowacyjnych terapii onkologicznych. Wkład Boehringer Ingelheim w rozwój onkologii polega na opracowaniu we współpracy z międzynarodowym środowiskiem naukowym i wieloma wiodącymi na świecie ośrodkami onkologicznymi, terapii celowanych wykorzystywanych w leczeniu zarówno guzów litych jak i nowotworów hematologicznych.

W chwili obecnej badania naukowe koncentrują są na trzech obszarach: zahamowaniu angiogenezy, zahamowaniu transdukcji sygnału oraz hamowaniu kinaz cyklu komórkowego.

Wolasertyb* to najbardziej zaawansowany związek z szeregu cząsteczek badanych w kierunku leczenia nowotworów  hematologicznych.

Lista badanych związków onkologicznych w Boehringer Ingelheim stale się rozwija, potwierdzając znaczne zaangażowanie firmy w rozwój w dziedzinie onkologii.

* Wolasertyb jest lekiem eksperymentalnym i nie uzyskał dotąd rejestracji. Jego bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały jeszcze w pełni potwierdzone.

** Afatynib jest obecnie w trakcie oceny rejestracyjnej prowadzonej przez EMA oraz urzędy ds. zdrowia w Azji i innych państwach.

Piśmiennictwo

 1. Sequist L, Yang J, Yamamoto N, et al. Phase III Study of Afatinib or Cisplatin Plus Pemetrexed in Patients With Metastatic Lung Adenocarcinoma With Epidermal Growth Factor Receptor Mutations. J Clin Oncol 2013;DOI: 10.1200/JCO.2012.44.2806
 2. U.S. afatynib Prescribing Information
 3. Ferlay J, Shin HR, Bray F, et al. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010;127:2893-917.
 4. Solca F, Dahl G, Zoephel A, et al. Target binding properties and cellular activity of afatinib (BIBW 2992), an irreversible ErbB family blocker. J Pharmacol Exp Ther 2012;343:342-50.
 5. Reid A, Vidal L, Shaw H, do Bono J. Dual inhibition of ErbB1 (EGFR/HER1) and ErbB2 (HER2/neu). Eur J Cancer 2007;43:481-9.
 6. Cancer Research UK. UK lung cancer incidence. CancerStats – Key Facts 2009. [Online] Available at: http://info.cancerresearchuk.org/cancerstats/types/lung/incidence/ [Last Accessed July 2013].
 7. Jang, T.W. et al. 2009. EGFR and KRAS Mutations in Patients With Adenocarcinoma of the Lung. The Korean Journal of Internal Medicine, March; 24(1), pp.48–54.