Value through Innovation12 October 2016
 • Home
 • Komunikaty Prasowe
15 kwiecień 2011

Zalecenie dla rejestracji w Europie dabigatranu w zapobieganiu udarom u chorych z migotaniem przedsionków

Pierwsza od 50 lat realna alternatywa dla warfaryny w zapobieganiu udarom u pacjentów z migotaniem przedsionków, która uzyskała pozytywną opinię UE

Ingelheim, Niemcy, 15 kwietnia — nowy doustny lek przeciwzakrzepowy - eteksylan dabigatranu1 firmy Boehringer Ingelheim, otrzymał pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA)2. Opinia ta stanowi decydujący etap na drodze do udostępnienia w Unii Europejskiej tego przełomowego leku milionom pacjentów z migotaniem przedsionków (MP) z grupy podwyższonego ryzyka udaru.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zalecił zatwierdzenie dabigatranu w państwach członkowskich UE w zapobieganiu udarom i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków obarczonych jednym, lub więcej czynnikami ryzyka (Przebyty udar, przemijające ataki niedokrwienne lub zatorowość systemowa (SEE), frakcja wyrzutowa lewej komory <40%, objawowa niewydolność serca, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasy 2, wiek ≥ 75 lat, wiek ≥ 65 lat związany z jedną z następujących dolegliwości: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie)

Dabigatran, 150 mg podawany dwa razy na dobę, jest jedynym nowym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym o udowodnionej przewadze nad prawidłowo kontrolowanym leczeniem warfaryną (mediana TTR 67%)3 w zmniejszaniu udarów oraz zatorowości systemowej w analizie intention-to-treat (ITT). Analiza ITT stanowi najwyższy standard w analizowaniu przewagi w badaniach typu non-inferiority. Te przełomowe wyniki otrzymano w badaniu RE-LY® typu PROBE (prospektywne, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby z zaślepioną oceną punktów końcowych) zaprojektowanym w celu porównania dwóch stałych dawek doustnych bezpośredniego inhibitora trombiny, dabigatranu (110 mg oraz 150 mg dwa razy na dobę), z których każdą podawano metodą ślepej próby, z warfaryną metodą otwartej próby3-5. Wykazano, że dabigatran 110 mg dwa razy na dobę jest równie skuteczny co warfaryna. Obie dawki dabigatranu wykazały znamiennie niższą liczbę krwawień wewnątrzczaszkowych w porównaniu do prawidłowo kontrolowanego leczenia warfaryną3-5. Dabigatran nie wymaga rutynowego monitorowania parametrów krzepliwości lub dostosowywania dawki, może być przyjmowany z jedzeniem lub na czczo oraz posiada niski potencjał dla interakcji międzylekowych.

Udary związane z MP dotykają rocznie do trzech milionów osób na całym świecie6-8. Ich skutki są na ogół ciężkie i upośledzające, a połowa tej populacji umiera w ciągu jednego roku9. Udary związane z MP wykazują skłonność do ciężkiego przebiegu oraz podwyższone prawdopodobieństwo zgonu (20%) oraz niepełnosprawności (60%)9.

Prof. Klaus Dugi, Corporate Senior Vice President Medicine, Boehringer Ingelheim, skomentował: „Po 50 latach bardziej skuteczna alternatywa dla warfaryny zostanie wreszcie udostępniona pacjentom. Pozytywna opinia wydana przez CHMP dla eteksylanu dabigatranu stanowi kolejny znaczący kamień milowy w historii zapobiegania udarom w przebiegu MP. Po rejestracji w UE, dabigatran (150 mg dwa razy na dobę) umożliwi poprawę życia wielu pacjentów poprzez znamienne zmniejszenie ryzyka udarów w porównaniu do warfaryny oraz uniknięcie ogromnego cierpienia u znaczącego odsetka tych pacjentów”.

Poza UE eteksylan dabigatranu został zarejestrowany w zmniejszaniu częstości udarów u pacjentów z MP w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Izraelu, Malezji, Filipinach, Singapurze, Namibii, Kolumbii, Antylach Holenderskich, Surinamie oraz Indonezji; szczegóły tych rejestracji mogą się jednak różnić od wskazań zalecanych przez CHMP (patrz informacje dotyczące danego kraju)10-12.

Pozytywna opinia CHMP została wydana na podstawie wyników badania RE-LY®, największego dotychczas ukończonego badania pacjentów z migotaniem przedsionków. Wyniki badania wykazały, że eteksylan dabigatranu 150 mg dwa razy na dobę znamiennie zmniejszał ryzyko udaru oraz zatorowości systemowej o 35%, oprócz znamiennego obniżenia ryzyka krwawienia zagrażającego życiu oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego w porównaniu do prawidłowo kontrolowanego leczenia warfaryną3-5.

Zastrzeżenie

Eteksylan dabigatranu został ostatnio zatwierdzony do użytku klinicznego w zmniejszaniu częstości udarów u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków w Stanach Zjednoczonych, zapobieganiu udarom oraz zatorowości systemowej u osób dorosłych z migotaniem przedsionków w Kanadzie oraz zapobieganiu udarom niedokrwiennym oraz zatorowości systemowej u pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową w Japonii, Korei Południowej oraz Indonezji.

Informacje o migotaniu przedsionków i udarze

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca13, występujące u blisko co czwartej osoby w wieku powyżej 40 lat14 oraz u 1% populacji ogólnej; częstość występowania wzrasta do 10% u osób w wieku powyżej 80 lat13. Osoby z migotaniem przedsionków są w grupie podwyższonego ryzyka zakrzepów krwi, które pięciokrotnie zwiększają ryzyko udaru15,16. Udary związane z migotaniem przedsionków dotykają rocznie do trzech milionów osób na całym świecie5-7, ich skutki są na ogół ciężkie i upośledzające, a połowa tej populacji umiera w ciągu jednego roku8. Udary związane z MP wykazują skłonność do ciężkiego przebiegu, łączy się z nimi podwyższone prawdopodobieństwo zgonu (20%) oraz niepełnosprawności (60%)8. Wielu udarom związanym z migotaniem przedsionków można zapobiec dzięki właściwemu leczeniu przeciwzakrzepowemu17.

Informacje o badaniu RE-LY®

Badanie RE-LY® (Randomized Evaluation of Long term anticoagulant therapY) było globalnym badaniem III fazy typu PROBE (prospektywne, randomizowane, metodą otwartej próby, z zaślepioną oceną punktów końcowych) z udziałem 18113 pacjentów zakwalifikowanych z ponad 900 ośrodków w 44 krajach, zaprojektowanym w celu porównania dwóch stałych dawek doustnych bezpośredniego inhibitora trombiny, dabigatranu (110 mg oraz 150 mg dwa razy na dobę), podawanych metodą ślepej próby, z prawidłowo kontrolowanym leczeniem (INR 2,0–3,0, mediana TTR 67%) warfaryną metodą otwartej próby3-4. Mediana okresu obserwacji pacjentów wynosiła 2 lata, a minimalny okres obserwacji wynosił 1 rok3,4.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była częstość występowania udarów (w tym udarów krwotocznych) lub zatorowości systemowej. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zgon z jakiejkolwiek przyczyny, częstość występowania udaru (w tym udaru krwotocznego), zatorowości systemowej, zatorowości płucnej, ostrej niewydolności serca oraz zgon z przyczyn naczyniowych (w tym zgon z powodu krwawienia).

W porównaniu z prawidłowo kontrolowanym leczeniem warfaryną, w badaniu eteksylan dabigatranu wykazywał3-4:

 • znamienne zmniejszenie ryzyka udaru oraz zatorowości systemowej — w tym udarów krwotocznych w leczeniu eteksylanem dabigatranu 150 mg dwa razy na dobę,
 • porównywalne odsetki udarów/zatorowości systemowej w leczeniu eteksylanem dabigatranu 110mg dwa razy na dobę,
 • znamiennie mniejszą liczbę epizodów dużych krwawień w leczeniu eteksylanem dabigatranu 110 mg dwa razy na dobę,
 • znamiennie mniejszą liczbę krwawień zagrażających życiu oraz krwawień wewnątrzczaszkowych w leczeniu obydwoma dawkami,
 • znamienne zmniejszenie umieralności z przyczyn naczyniowych w leczeniu eteksylanem dabigatranu 150 mg dwa razy na dobę.

Informacje o eteksylanie dabigatranu

Eteksylan dabigatranu to pierwszy środek z nowej generacji doustnych leków przeciwzakrzepowych /bezpośrednich inhibitorów trombiny (DTI)1, ukierunkowany na zaspokojenie dużego zapotrzebowania w zakresie profilaktyki oraz leczenia ostrych i przewlekłych chorób zakrzepowo‑zatorowych.

Silne działanie przeciwzakrzepowe bezpośrednich inhibitorów trombiny jest osiągane poprzez specyficzne blokowanie aktywności trombiny (zarówno wolnej, jak i związanej ze skrzepem), głównego enzymu w procesie odpowiedzialnym za tworzenie skrzepów. W przeciwieństwie do antagonistów witaminy K, które w zmienny sposób działają poprzez różne czynniki krzepliwości, eteksylan dabigatranu zapewnia skuteczne, przewidywalne oraz jednorodne działanie przeciwzakrzepowe, przy niskim potencjale interakcji międzylekowych oraz bez żadnych interakcji leku z jedzeniem, jak również bez konieczności rutynowego monitorowania parametrów krzepliwości lub dostosowywania dawki.

Eteksylan dabigatranu został już dopuszczony w redukcji ryzyka udaru u chorych z migotaniem przedsionków w 14 krajach pod nazwą handlową Pradaxa® (w Kanadzie: Pradax®, w Japonii Prazaxa®), jednak szczegłółowe wskaznia mogą być różne w różnych krajach i różne od zaleceń CHMP) Lek ten został również zarejestrowany w 83 krajach do stosowania w pierwotnej profilaktyce żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych (skrzepy krwi) u osób dorosłych po planowej operacji całkowitej wymiany stawu biodrowego lub planowej operacji całkowitej wymiany stawu kolanowego (jako Pradaxa® lub Pradax®)

Informacje o programie badań klinicznych nad eteksylanem dabigatranu

Program badań klinicznych firmy Boehringer Ingelheim, mający na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa eteksylanu dabigatranu obejmuje następujące zagadnienia:

 • pierwotna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych planowej operacji całkowitej wymiany stawu biodrowego lub stawu kolanowego,
 • leczenie ostrej postaci żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • wtórna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • profilaktyka udaru mózgu w migotania przedsionków.

Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim, z centralą w Ingelheim w Niemczech, jest jedną z 20 czołowych firm farmaceutycznych. Działa na rynkach całego świata za pośrednictwem 145 podmiotów nych i zatrudnia ponad 42 000 pracowników. Firma, założona w roku 1885, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż nowatorskich produktów o wysokiej wartości terapeutycznej, przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

Głównym elementem kultury firmy Boehringer Ingelheim jest zobowiązanie do działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej. Fundamentem globalnej działalności firmy jest zaangażowanie w projekty społeczne, opieka nad pracownikami i ich rodzinami oraz zapewnianie wszystkim pracownikom równych szans. Współpraca i wzajemny szacunek oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stanowią nieodłączną część wszystkich przedsięwzięć firmy Boehringer Ingelheim.

W 2010 roku firma Boehringer Ingelheim odnotowała sprzedaż netto w wysokości około 12,6 mld euro. Blisko 24% wartości przychodów netto w największym segmencie biznesowym firmy, tzn. w segmencie leków na receptę, zainwestowano w badania i rozwój.

Więcej informacji na stronie:

www.boehringer-ingelheim.com

Piśmiennictwo

1. Di Nisio M, et al. Direct Thrombin Inhibitors. N Engl J Med 2005; 353:1028-40.

2. FDA Advisory Committee Briefing Document, September 2010, http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/CardiovascularandRenalDrugsAdvisoryCommittee/UCM226009.pdf

3. Connolly SJ, et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-51.

4. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Reilly PA, Wallentin L: Newly identified events in the RE-LY® trial. N Engl J Med 2010; 363(19): 1875-1876 (November 4th, 2010).

5. Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed July 2009 at http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf

6.  Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991: 22(8);983-8.

7. Marini C, De Santis F, Sacco S, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischaemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005; 36:1115-9.

8. Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, et al. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study. Stroke 1996; 27:1760-4.

9. Stewart S, Murphy N, Walker A, et al. Cost of an Emerging Epidemic: an Economic Analysis of Atrial Fibrillation in the UK. Heart 2004; 90:286-92.

10. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation. Circulation 2004;110:1042-6.

11. Fuster V, Rydn LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation – executive summary. Circulation 2006; 114:700-52.

12. Kannel WB, et al. Final Draft Status of the Epidemiology of Atrial Fibrillation. Med Clin North Am. 2008; 92(1): 17–ix.

13. Hart RG, Benavente O, McBride R, Pearce LA. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999; 131:492-501.